Aquest portal compleix amb el Reial decret 1112/2018 accessibilitat dels llocs web.

L’article 6 indica els requisits que s’han de complir: Article 6. Presumpció de conformitat amb els requisits d’accessibilitat.

1. Es presumirà que el contingut dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils que complisca les normes harmonitzades o parts d’aquestes les referències de les quals hagen sigut publicades en el «Diari Oficial de la Unió Europea» és conforme als requisits d’accessibilitat establits en l’article 5 que estiguen coberts per aquestes normes o parts d’elles.

2. En cas que no s’hagen publicat les referències de les normes harmonitzades a què es refereix l’apartat 1, es presumirà que el contingut de les aplicacions per a dispositius mòbils que complisca les especificacions tècniques o parts d’aquestes, que la Comissió haja adoptat mitjançant els corresponents actes d’execució, és conforme als requisits d’accessibilitat establits en l’article 5 que estiguen coberts per aquestes especificacions tècniques o parts d’elles.

3. En cas que no s’hagen publicat les referències de les normes harmonitzades a què es refereix l’apartat 1, es presumirà que el contingut dels llocs web que complisca els requisits pertinents de la norma EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) o parts d’aquests, és conforme als requisits d’accessibilitat establits en l’article 5 que estiguen coberts per aquests requisits o parts d’ells. En cas que no s’hagen publicat les referències de les normes harmonitzades a què es refereix l’apartat 1, i en absència de les especificacions tècniques a què es refereix l’apartat 2, es presumirà que el contingut d’aplicacions per a dispositius mòbils que complisca els requisits pertinents de la norma EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) o parts d’aquests, és conforme als requisits d’accessibilitat establits en l’article 5 que estiguen coberts per aquests requisits o parts d’ells.

4. S’aplicaran directament les actualitzacions de referències a la norma EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) que la Comissió adopte mitjançant actes delegats per a fer referència a una versió més recent d’aquesta norma o a una norma europea que la substituïsca.

5. L’òrgan encarregat de realitzar el seguiment i presentació d’informes davant la Comissió Europea mantindrà disponible en el seu lloc web la referència concreta a les normes harmonitzades, normes i especificacions tècniques que siguen aplicable a cada moment.