TRANSPARÈNCIA
AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

Corporació municipal

D. Marcos Enrique Zaragoza Mayor
Alcaldía
Partido Popular

Accés a la informació

Qualsevol persona pot sol·licitar l’accés a la informació pública, en compliment del seu dret d’accés recollit en la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern

Año 2024 =41.702.274,44€
Any 2022 = 39.424.758,77 €
Any 2022 = 39.424.758,77 €
Any 2021 = 31.687.297 €
Any 2020 = 31.687.297 €
Any 2019 = 30.422.155 €
Any 2018 = 30.939.750 €
Any 2017 = 28.392.314 €

Més informació

Que vos interessarà

Mapa xarxes socials

Normativa municipal

Llei de transparència