L'Ajuntament de la Vila Joiosa té establit un procediment per a la correcta tramitació de les sol·licituds d'accés que els ciutadans presenten a l'empara de la Llei de Transparència.

L'òrgan competent encarregat de tramitar i realitzar el seguiment de les sol·licituds d'accés a la informació a l'Ajuntament de la Vila Joiosa

Adreça

Carrer Major, 14, 03570 La Vila Joiosa, Alacant

Telèfon

966 85 10 01

Responsable

Regidoria de Transparència

Correu electrònic

josep.castinyeira@villajoyosa.es

Preguntes freqüents sobre petició d'informació pública

A continuació, tota la informació relacionada amb el dret d’accés a la informació pública:

Tots els continguts o documents, qualsevol que siga el seu suport o format, que estiguen en poder de l’administració i que hagen sigut elaborats o adquirits en l’exercici de les seues funcions.

El dret d’accés a la informació està subjecte a uns certs límits que tenen com a objectiu protegir altres interessos legítims que poden quedar desprotegits. És a dir, els límits existeixen per a protegir informació que no ha de ser pública perquè, si ho fora, podria afectar altres interessos privats o públics.

Aquests límits estan fixats en la Llei i són els següents:

 • – la seguretat nacional
 • – la defensa
 • – les relacions exteriors
 • – la seguretat pública
 • – la prevenció, investigació i sanció dels il·lícits penals, administratius o disciplinaris
 • – la igualtat de les parts en els processos judicials i la tutela judicial efectiva
 • – les funcions administratives de vigilància, inspecció i control
 • – els interessos econòmics i comercials
 • – la política econòmica i monetària
 • – el secret professional i la propietat intel·lectual i industrial
 • – la garantia de la confidencialitat o el secret requerit en processos de presa de decisió
 • – la protecció del medi ambient

Per a sol·licitar informació general i especialitzada sobre els serveis públics del seu municipi i la gestió de determinats tràmits administratius, ha de fer-ho mitjançant el Registre municipal.

 

Si el que desitja és conéixer l’estat de tramitació de qualsevol expedient administratiu en el qual vosté tinga la condició de persona interessada, pot fer-ho a través del Servei de Consulta d’Expedients en el web municipal corresponent, o bé contactar directament amb la unitat gestora del procediment.

La presentació de la sol·licitud es pot realitzar per mitjans electrònics, a través del Portal de Transparència, o presencialment en l’oficina de Registre municipal.

Per a això, únicament, ha d’emplenar el formulari publicat en aquest Portal, assenyalar la informació a la qual vol tindre accés i la forma en què es desitja rebre-la, ja siga a través del sistema de notificacions telemàtiques del municipi o mitjançant correu postal certificat.

El procediment per a l’exercici del dret d’accés a la informació pública s’ajustarà al que disposen els articles 17 a 20 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre:

Si la sol·licitud es refereix a informació que no estiga en poder del subjecte al qual es dirigeix, aquest la remetrà al competent, si el coneguera, i informarà d’aquesta circumstància a la persona sol·licitant.

Quan la sol·licitud no identifique de manera suficient la informació, es demanarà a la persona sol·licitant que la concrete en un termini de deu dies, amb indicació que, en cas de no fer-ho, es considerarà com que desisteix de la seua petició, així com que se suspén el termini per a dictar resolució.

Si la informació sol·licitada poguera afectar drets o interessos de tercers, degudament identificats, se’ls concedirà un termini de quinze dies perquè puguen fer les al·legacions que estimen oportunes. La persona sol·licitant haurà de ser informada d’aquesta circumstància, així com de la suspensió del termini per a dictar resolució fins que s’hi hagen rebut les al·legacions o hi haja transcorregut el termini per a la seua presentació.

L’Oficina de Transparència tindrà encomanades les funcions següents:

 • la coordinació en matèria d’informació per al compliment de les obligacions establides en la normativa de transparència i la recaptació de la informació necessària dels diferents departaments, que hauran de col·laborar activament amb aquesta en l’exercici de les seues funcions
 • la tramitació de les sol·licituds d’accés a la informació pública
 • l’assessorament a les persones per a l’exercici del dret d’accés i l’assistència a aquelles en la cerca d’informació, sense perjudici de les funcions que tinguen atribuïdes altres unitats administratives
 • l’elaboració dels informes en matèria de transparència i dret d’accés a la informació pública.
 • la difusió de la informació pública i creat i mantindre actualitzats enllaços amb adreces electròniques a través de les quals puga accedir-s’hi.
 • les altres que li atribuïsca l’ordenament jurídic i totes les que siguen necessàries per a assegurar l’aplicació de les disposicions de l’esmentada ordenança.

L’òrgan al qual se li sol·licita una informació, la publicació de la qual considera que pot perjudicar a algun dels límits, haurà de valorar si, efectivament, es produeix un mal si es proveeix aqueixa informació. Aquesta valoració haurà de ser ponderada i proporcionada.

Igualment, es concedirà, si escau, audiència a la ciutadania els drets o l’interés legítims de la qual pogueren veure’s afectats per la sol·licitud d’accés a la informació realitzada.

Si la informació sol·licitada continguera dades especialment protegides, l’accés únicament es podrà autoritzar en cas que es comptara amb el consentiment exprés i per escrit de la persona afectada.

En els casos en els quals se sol·licite informació en la qual part d’aquesta estiga sotmesa a alguna causa de límit del dret, s’admetrà parcialment la sol·licitud i s’indicarà a la persona sol·licitant la informació que ha sigut omesa.

Sí, pot presentar-ho en qualsevol de les oficines de registre del municipi o d’altres administracions públiques.

La llei estableix una sèrie de supòsits d’inadmissió: que la informació sol·licitada s’estiga elaborant o vaja a ser publicada en el Portal de Transparència; que la informació siga de caràcter auxiliar o de caràcter intern; que el municipi no siga competent en la matèria, o que la petició tinga un caràcter abusiu no justificat o siga manifestament repetitiva.

Davant la sol·licitud presentada, si la persona sol·licitant considera que no hi està d’acord o no ha rebut cap resposta de l’Ajuntament en els terminis establits, podrà interposar una reclamació davant el Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern de la Comunitat Valenciana, amb caràcter potestatiu i previ a la seua impugnació en via contenciosa administrativa. 

 

El Règim de reclamacions, regulat en l’Art. 24 de la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la comunitat valenciana, estableix:

 

Les persones interessades podran interposar davant el Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, amb caràcter potestatiu, previ a la seua impugnació davant la jurisdicció contenciosa administrativa, una reclamació contra les resolucions de les sol·licituds d’accés a la informació

Aquesta reclamació es regirà pel que estableix la Llei 19/2013, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i pel que es preveu en aquesta Llei.

Aquesta reclamació té caràcter substitutiu dels recursos administratius, d’acord amb el que preveu l’article 112.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Les resolucions de les reclamacions adoptades pel Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern es publicaran en el web de la institució, prèvia dissociació de les dades de caràcter personal i una vegada s’hagen notificat a les persones interessades.

Web del Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern de la Comunitat Valencianahttp://www.conselltransparencia.gva.es/que-es

 • La llei estableix un termini màxim d’un mes des que la sol·licitud té entrada en el registre de l’òrgan que posseïsca la informació. En la mesura que siga possible, les sol·licituds es resoldran tan prompte com es puga.


  Aquest termini pot veure’s suspés en una sèrie de casos:


  Si no s’identifica correctament la informació sol·licitada, es requerirà la persona sol·licitant perquè concrete la petició. Per a això s’atorgarà un termini de 10 dies, durant el qual queda en suspens el termini per a resoldre la petició. Si la persona interessada no contesta, s’entendrà que desisteix en la seua pretensió.

  Quan de la petició d’informació puguen veure’s afectats drets i interessos legítims de tercers, caldrà donar-los audiència perquè presenten les al·legacions que estimen oportunes. En aquest cas, el termini per a presentar-hi al·legacions és de quinze dies. Se suspén el termini per a resoldre la petició fins que la possible persona afectada al·legue o fins que transcórreguen els quinze dies, el que abans succeïsca.

  En cas que la informació sol·licitada siga complexa, o molt voluminosa, el termini per a resoldre es podrà augmentar en un mes més. Aquesta circumstància serà comunicada a la persona interessada.

La llei estableix un sentit negatiu al silenci administratiu en aquest procediment, és a dir, si no rep cap contestació ha d’entendre que ha sigut denegada la seua petició.