Contractes menors

Document
Descarregar
Llistat primer trimestre 2024
Llistat quart trimestre 2023
Llistat tercer trimestre 2023
Llistat segon trimestre 2023
Llistat primer trimestre 2023
Llistat quart trimestre 2022​
Llistat tercer trimestre 2022​
Llistat segon trimestre 2022​
Llistat primer trimestre 2022

El “Perfil del contractant” és el lloc del web de les  administracions públiques en el qual es publica la informació relativa a la contractació administrativa.

Està regulat en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

Ha de comptar amb un dispositiu informàtic que garantisca la fefaenda de la data i de l’hora d’inici de publicació en el lloc web.

La informació relativa a la contractació pública d’aquesta administració podrà ser consultada a través del nostre Perfil del contractant.

S’ha de consultar per:

  • Organització contractant: Ajuntament de la Vila Joiosa
  • Òrgan de contractació:
    • Alcaldia de l’Ajuntament de la Vila Joiosa
    • Junta de Govern de l’Ajuntament de la Vila Joiosa
    • Ple de l’Ajuntament de la Vila Joiosa
  • Una vegada realitzada la cerca, accedisca a la pestanya: “Documents”