Meses de Contractació

El “Perfil del Contractant” és el lloc de la pàgina web de les administracions públiques en el qual es publica la informació relativa a la contractació administrativa.

Està regulat en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Ha de comptar amb un dispositiu informàtic que garantisca la fehaciencia de la data i hora d’inici de publicació en el lloc web.

Ha de consultar per:

  • Organització Contractant: Ajuntament de la Vila Joiosa
  • Òrgan de Contractació:
    • Alcaldia de l’Ajuntament de la Vila Joiosa
    • Junta de Govern de l’Ajuntament de la Vila Joiosa
    • Ple de l’Ajuntament de la Vila Joiosa
  • Una vegada realitzada la cerca, accedisca a la pestanya: Licitacions

A l’Ajuntament de la Vila Joiosa no existeixen Meses de Contractació de caràcter permanent.

Es publica en els plecs de clàusules administratives particulars la composició de les Meses de Contractació de cada procediment de licitació.