Modificacions de contractes

El “Perfil del contractant” és el lloc del web de les  administracions públiques en el qual es publica la informació relativa a la contractació administrativa.

Està regulat en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

Ha de comptar amb un dispositiu informàtic que garantisca la fefaenda de la data i de l’hora d’inici de publicació en el lloc web.

La informació relativa a la contractació pública d’aquesta administració podrà ser consultada a través del nostre Perfil del contractant.