Perfil del contractant

El “Perfil del contractant” és el lloc del web de les  administracions públiques en el qual es publica la informació relativa a la contractació administrativa.

Està regulat en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

Ha de comptar amb un dispositiu informàtic que garantisca la fefaenda de la data i de l’hora d’inici de publicació en el lloc web.

S’ha de consultar per:

  • Organització contractant: Ajuntament de la Vila Joiosa
  • Òrgan de contractació:
    • Alcaldia de l’Ajuntament de la Vila Joiosa
    • Junta de Govern de l’Ajuntament de la Vila Joiosa
    • Ple de l’Ajuntament de la Vila Joiosa
  • Una vegada realitzada la cerca, accedisca a la pestanya: “Licitacions”

A l’Ajuntament de la Vila Joiosa no existeixen Meses de Contractació de caràcter permanent.

Es publica en els plecs de clàusules administratives particulars la composició de les Meses de Contractació de cada procediment de licitació.