Funcions de l’Ajuntament

Principals funcions que desenvolupa l’Ajuntament

La Constitució garanteix l’autonomia dels municipis. Aquests gaudiran de personalitat jurídica plena. El seu govern i administració correspon als seus respectius Ajuntaments, integrats pels Alcaldes i els Regidors. Els Regidors seran triats pels veïns del municipi mitjançant sufragi universal, igual, lliure, directe i secret, en la forma establida per la llei. Els Alcaldes seran triats pels Regidors o pels veïns. La llei regularà les condicions en les quals procedisca el règim del consell obert.

Els Municipis són Entitats bàsiques de l’organització territorial de l’Estat i vies immediates de participació ciutadana en els assumptes públics, que institucionalitzen i gestionen amb autonomia els interessos propis de les corresponents col·lectivitats.

El municipi és una entitat local territorial.

En la seua qualitat d’Administracions públiques de caràcter territorial, i dins de l’esfera de les seues competències, corresponen en tot cas als municipis:

 • Les potestats reglamentària i d’autoorganització.
 • Les potestats tributària i financera.
 • La potestat de programació o planificació.
 • Les potestats expropiatòria i d’investigació, partió i recuperació d’ofici dels seus béns.
 • La presumpció de legitimitat i l’executivitat dels seus actes.
 • Les potestats d’execució forçosa i sancionadora.
 • La potestat de revisió d’ofici dels seus actes i acords.
 • Les prelacions i preferències i altres prerrogatives reconegudes a la Hisenda Pública per als crèdits d’aquesta, sense perjudici de les quals corresponguen a les Hisendes de l’Estat i de les comunitats autònomes; així com la inembargabilitat dels seus béns i drets en els termes previstos en les lleis.

Per al compliment dels seus fins i en l’àmbit de les seues respectives competències, les Entitats locals, d’acord amb la Constitució i les lleis, tindran plena capacitat jurídica per a adquirir, posseir, reivindicar, permutar, gravar o alienar tota classe de béns, celebrar contractes, establir i explotar obres o serveis públics, obligar-se, interposar els recursos establits i exercitar les accions previstes en les lleis.

Són elements del Municipi el territori, la població i l’organització.

El Govern i l’administració municipal, excepte en aquells municipis que legalment funcionen en règim de Consell Obert, correspon a l’ajuntament, integrat per l’Alcalde i els Regidors.

Els Regidors són triats mitjançant sufragi universal, igual, lliure, directe i secret, i l’Alcalde és triat pels Regidors o pels veïns; tot això en els termes que establisca la legislació electoral general.

El Municipi exercirà en tot cas com a competències pròpies, en els termes de la legislació de l’Estat i de les Comunitats Autònomes, en les següents matèries:

 • Urbanisme: planejament, gestió, execució i disciplina urbanística. Protecció i gestió del Patrimoni històric. Promoció i gestió de l’habitatge de protecció pública amb criteris de sostenibilitat financera. Conservació i rehabilitació de l’edificació.
 • Medi ambient urbà: en particular, parcs i jardins públics, gestió dels residus sòlids urbans i protecció contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica en les zones urbanes.
 • Proveïment d’aigua potable a domicili i evacuació i tractament d’aigües residuals.
  Infraestructura viària i altres equipaments de la seua titularitat.
 • Avaluació i informació de situacions de necessitat social i l’atenció immediata a persones en situació o risc d’exclusió social.
 • Policia local, protecció civil, prevenció i extinció d’incendis.
 • Trànsit, estacionament de vehicles i mobilitat.
 • Transport col·lectiu urbà.
 • Informació i promoció de l’activitat turística d’interés i àmbit local.
 • Fires, proveïments, mercats, llotges i comerç ambulant.
 • Protecció de la salubritat pública.
 • Cementeris i activitats funeràries.
 • Promoció de l’esport i instal·lacions esportives i d’ocupació del temps lliure.
 • Promoció de la cultura i equipaments culturals.
 • Participar en la vigilància del compliment de l’escolaritat obligatòria i cooperar amb les Administracions educatives corresponents en l’obtenció dels solars necessaris per a la construcció de nous centres docents. La conservació, manteniment i vigilància dels edificis de titularitat local destinats a centres públics d’educació infantil, d’educació primària o d’educació especial.
 • Promoció en el seu terme municipal de la participació dels ciutadans en l’ús eficient i sostenible de les tecnologies de la informació i les comunicacions.

Els Municipis amb població superior a 20.000 habitants hauran de prestar, en tot cas, els serveis següents:

 • enllumenat públic, cementeri, recollida de residus, neteja viària, proveïment domiciliari d’aigua potable, clavegueram, accés als nuclis de població i pavimentació de les vies públiques.
 • parc públic, biblioteca pública i tractament de residus.
 • protecció civil, avaluació i informació de situacions de necessitat social i l’atenció immediata a persones en situació o risc d’exclusió social, prevenció i extinció d’incendis i instal·lacions esportives d’ús públic.