Òrgans de govern i les seues funcions

 • El Ple
 • Junta de Govern Local
 • Comissions Permanents

EL PLE

El Ple el componen tots els regidors i està presidit per l'alcalde. Té atribuïdes les seues funcions per la Llei 7/85, de bases de Règim local.

Actualment, el Ple municipal està format per 20 regidors i es reuneix en sessió ordinària el tercer dijous de cada mes.

El Ple el componen tots els regidors, està presidit per l'alcalde i compta amb un secretari general del Ple, al qual li corresponen les funcions de fe pública dels acords adoptats pel Ple i l'assessorament legal preceptiu. Al Ple li corresponen les funcions establides en l'article 123 de la Llei 7/85, de bases de Règim local, i el seu funcionament es regula en el Reglament Orgànic Municipal.

1.Corresponen al Ple les atribucions següents:

 • a) El control i la fiscalització dels òrgans de govern.
 • b) La votació de la moció de censura a l'alcalde i de la qüestió de confiança plantejada per aquest, que serà pública i es realitzarà mitjançant crida nominal en tot cas, i es regirà en tots els seus aspectes pel que es disposa en la legislació electoral general.
 • c) L'aprovació i la modificació dels reglaments de naturalesa orgànica. Tindran, en tot cas, naturalesa orgànica:
   • La regulació del Ple.
   • La regulació del Consell Social de la ciutat.
   • La regulació de la Comissió Especial de Suggeriments i Reclamacions.
   • La regulació dels òrgans complementaris i dels procediments de participació ciutadana.
   • La divisió del municipi en districtes, i la determinació i regulació dels òrgans dels districtes i de les competències dels seus òrgans representatius i participatius, sense perjudici de les atribucions de l'alcalde per a determinar l'organització i les competències de la seua administració executiva.
   • La determinació dels àmbits essencials de l'organització municipal, els quals s’entenen com les grans àrees de govern; la coordinació general, que depén directament dels/de les membres de la Junta de Govern Local, amb funcions de coordinació de les diferents direccions generals, o òrgans similars integrats en la mateixa àrea de govern, i de la gestió dels serveis comuns d'aquestes, o altres funcions anàlogues, i de les direccions generals o òrgans similars que culminen l'organització administrativa; sense perjudici de les atribucions de l'alcalde per a determinar el nombre de cadascun d’aquests òrgans i d’establir àmbits complementaris inferiors.
   • La regulació de l'òrgan per a la resolució de les reclamacions economicoadministratives.
 • d) L'aprovació i la modificació de les ordenances i reglaments municipals.
 • e) Els acords relatius a la delimitació i l’alteració del terme municipal; la creació o supressió de les entitats a què es refereix l'article 45 d'aquesta Llei; l'alteració de la capitalitat del municipi i el canvi de denominació d'aquest o d'aquelles entitats, i l'adopció o la modificació de la seua bandera, ensenya o escut.
 • f) Els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals.
 • g) La determinació dels recursos propis de caràcter tributari.
 • h) L'aprovació dels pressupostos, de la plantilla de personal, així com l'autorització de despeses en les matèries de la seua competència. Així mateix, aprovarà el compte general de l'exercici corresponent.
 • i) L'aprovació inicial del planejament general i l'aprovació que pose fi a la tramitació municipal dels plans i d’altres instruments d'ordenació previstos en la legislació urbanística.
 • j) La transferència de funcions o activitats a altres administracions públiques, així com l'acceptació de les delegacions o encàrrecs de gestió realitzats per altres administracions, llevat que per llei s'imposen obligatòriament.
 • k) La determinació de les formes de gestió dels serveis, així com l'acord de creació d'organismes autònoms, d'entitats públiques empresarials i de societats mercantils per a la gestió dels serveis de competència municipal, i l'aprovació dels expedients de municipalització.
 • l) Les facultats de revisió d'ofici dels seus propis actes i disposicions de caràcter general.
 • m) L'exercici d'accions judicials i administratives i la defensa jurídica del Ple en les matèries de la seua competència.
 • n) Establir el règim retributiu dels/de les membres del Ple, de la Secretaria General d’aquest, de l'alcalde, dels/de les membres de la Junta de Govern Local i dels òrgans directius municipals.
 • o) El plantejament de conflictes de competència a altres entitats locals i altres administracions públiques.
 • p) Acordar la iniciativa prevista en l'últim incís de l'article 121.1, perquè el municipi puga ser inclòs en l'àmbit d'aplicació del títol X d'aquesta Llei.
 • q) Les altres que expressament li conferisquen les lleis.
 1. Es requerirà el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres del Ple, per a l'adopció dels acords referits en els paràgrafs c, e, f, j i o, i per als acords que corresponga adoptar al Ple en la tramitació dels instruments de planejament general previstos en la legislació urbanística.

Els altres acords s'adoptaran per majoria simple de vots.

 1. Únicament poden delegar-se les competències del Ple referides en els paràgrafs d, k, m i o en favor de les comissions referides en l'apartat 4 de l'article anterior.

 

El Ple de la corporació municipal realitzarà la sessió ordinària el tercer dijous de cada mes, a les 9.30 hores

 

JUNTA DE GOVERN LOCAL

La Junta de Govern Local està composta per l'alcalde i 7 regidors/es

 • Marta Sellés Senabre
 • Pedro Alemany Pérez
 • José Carlos Gil Piñar
 • Isabel Vicenta Perona Alitte
 • Vicente José Sebastiá López
 • María Asunción Lloret Ortigosa
 • José Ramón Uclés Jiménez

 

Organització de la Junta de Govern Local (art. 23 Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de bases de Règim local)

Correspon a la Junta de Govern Local:

 • a) L'assistència a l'Alcalde en l'exercici de les seues atribucions.
 • b) Les atribucions que l'Alcalde o un altre òrgan municipal li delegue o li atribuïsquen les lleis. 

 

Els Tinents d'Alcalde substitueixen, per l'ordre del seu nomenament i en els casos de vacant, absència o malaltia, a l'Alcalde, sent lliurement designats i remoguts per aquest d'entre els membres de la Junta de Govern Local i, on aquesta no existisca, d'entre els Regidors.

L'Alcalde pot delegar l'exercici de determinades atribucions en els membres de la Junta de Govern Local i, on aquesta no existisca, en els Tinents d'Alcalde, sense perjudici de les delegacions especials que, per a comeses específiques, puga realitzar en favor de qualssevol Regidors, encara que no pertangueren a aquella.


La Junta de Govern Local  celebrarà sessió ordinària, el segon i quart dimecres de cada mes, a les 10,00 hores.


Acta de Ple 18-07-2019. Organització i competències de la Junta de Govern.

COMISSIONS INFORMATIVES PERMANENTS MUNICIPALS:

 • CI d'Urbanisme, Cicle Integral de l'Aigua i Serveis Tècnics, Neteja Urbana, Foment Econòmic i Cementeri.
 • CI d'Hisenda, Contractació, Personal, Organització, Transparència i Societat de la Informació.
 • CI de Cultura, Joventut, Patrimoni, Educació, Esports, Transport, Festes i Patrimoni Històric.
 • CI de Benestar Social, Sanitat, Igualtat, Seguretat Ciutadana, Trànsit, Medi Ambient, Participació i Atenció Ciutadana.
 • Comissió Especial de Comptes: igual composició que la Comissió Informativa Permanent d'Hisenda, Contractació, Personal, Organització, Transparència i Societat de la Informació.

En tots els casos, la composició de les comissions informatives serà la següent, inclosa la Presidència:

 • Quatre representants del grup municipal PSOE
 • Tres representants del grup municipal PP.
 • Dos representants del grup municipal Ciutadans- Partit de la Ciutadania.
 • Un representant del grup municipal Compromís.
 • Un representant del grup municipal Gent per la Vila.