Òrgans de govern i les seues funcions

 • El Ple
 • Junta de Govern Local
 • Comissions Permanents
 • Junta de Portaveus de l'Ajuntament de Villajoyosa

EL PLE

El Ple el componen tots els regidors i està presidit per l'alcalde. Té atribuïdes les seues funcions per la Llei 7/85, de bases de Règim local.

Actualment, el Ple municipal està format per 20 regidors i es reuneix en sessió ordinària el tercer dijous de cada mes.

El Ple el componen tots els regidors, està presidit per l'alcalde i compta amb un secretari general del Ple, al qual li corresponen les funcions de fe pública dels acords adoptats pel Ple i l'assessorament legal preceptiu. Al Ple li corresponen les funcions establides en l'article 123 de la Llei 7/85, de bases de Règim local, i el seu funcionament es regula en el Reglament Orgànic Municipal.

1.Corresponen al Ple les atribucions següents:

 • a) El control i la fiscalització dels òrgans de govern.
 • b) La votació de la moció de censura a l'alcalde i de la qüestió de confiança plantejada per aquest, que serà pública i es realitzarà mitjançant crida nominal en tot cas, i es regirà en tots els seus aspectes pel que es disposa en la legislació electoral general.
 • c) L'aprovació i la modificació dels reglaments de naturalesa orgànica. Tindran, en tot cas, naturalesa orgànica:
   • La regulació del Ple.
   • La regulació del Consell Social de la ciutat.
   • La regulació de la Comissió Especial de Suggeriments i Reclamacions.
   • La regulació dels òrgans complementaris i dels procediments de participació ciutadana.
   • La divisió del municipi en districtes, i la determinació i regulació dels òrgans dels districtes i de les competències dels seus òrgans representatius i participatius, sense perjudici de les atribucions de l'alcalde per a determinar l'organització i les competències de la seua administració executiva.
   • La determinació dels àmbits essencials de l'organització municipal, els quals s’entenen com les grans àrees de govern; la coordinació general, que depén directament dels/de les membres de la Junta de Govern Local, amb funcions de coordinació de les diferents direccions generals, o òrgans similars integrats en la mateixa àrea de govern, i de la gestió dels serveis comuns d'aquestes, o altres funcions anàlogues, i de les direccions generals o òrgans similars que culminen l'organització administrativa; sense perjudici de les atribucions de l'alcalde per a determinar el nombre de cadascun d’aquests òrgans i d’establir àmbits complementaris inferiors.
   • La regulació de l'òrgan per a la resolució de les reclamacions economicoadministratives.
 • d) L'aprovació i la modificació de les ordenances i reglaments municipals.
 • e) Els acords relatius a la delimitació i l’alteració del terme municipal; la creació o supressió de les entitats a què es refereix l'article 45 d'aquesta Llei; l'alteració de la capitalitat del municipi i el canvi de denominació d'aquest o d'aquelles entitats, i l'adopció o la modificació de la seua bandera, ensenya o escut.
 • f) Els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals.
 • g) La determinació dels recursos propis de caràcter tributari.
 • h) L'aprovació dels pressupostos, de la plantilla de personal, així com l'autorització de despeses en les matèries de la seua competència. Així mateix, aprovarà el compte general de l'exercici corresponent.
 • i) L'aprovació inicial del planejament general i l'aprovació que pose fi a la tramitació municipal dels plans i d’altres instruments d'ordenació previstos en la legislació urbanística.
 • j) La transferència de funcions o activitats a altres administracions públiques, així com l'acceptació de les delegacions o encàrrecs de gestió realitzats per altres administracions, llevat que per llei s'imposen obligatòriament.
 • k) La determinació de les formes de gestió dels serveis, així com l'acord de creació d'organismes autònoms, d'entitats públiques empresarials i de societats mercantils per a la gestió dels serveis de competència municipal, i l'aprovació dels expedients de municipalització.
 • l) Les facultats de revisió d'ofici dels seus propis actes i disposicions de caràcter general.
 • m) L'exercici d'accions judicials i administratives i la defensa jurídica del Ple en les matèries de la seua competència.
 • n) Establir el règim retributiu dels/de les membres del Ple, de la Secretaria General d’aquest, de l'alcalde, dels/de les membres de la Junta de Govern Local i dels òrgans directius municipals.
 • o) El plantejament de conflictes de competència a altres entitats locals i altres administracions públiques.
 • p) Acordar la iniciativa prevista en l'últim incís de l'article 121.1, perquè el municipi puga ser inclòs en l'àmbit d'aplicació del títol X d'aquesta Llei.
 • q) Les altres que expressament li conferisquen les lleis.
 1. Es requerirà el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres del Ple, per a l'adopció dels acords referits en els paràgrafs c, e, f, j i o, i per als acords que corresponga adoptar al Ple en la tramitació dels instruments de planejament general previstos en la legislació urbanística.

Els altres acords s'adoptaran per majoria simple de vots.

 1. Únicament poden delegar-se les competències del Ple referides en els paràgrafs d, k, m i o en favor de les comissions referides en l'apartat 4 de l'article anterior.

El Ple de la Corporació Municipal: celebrarà sessió ordinària el tercer dijous de cada mes, a les 9,30 hores

JUNTA DE GOVERN LOCAL

La Junta de Govern Local està composta per l'alcalde i 7 regidors/es

 • Pedro Ramis Soriano
 • Rosa María Llorca Pérez
 • Mariana Elisa Mingot Cervera
 • Pedro Antonio Lloret Ruiz
 • Jaime Santamaría Baldó
 • Francisco Pérez Buigues
 • Ana María Alcázar Cabanillas

Organització de la Junta de Govern Local (art. 23 Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de bases de Règim local)

Delegar en la Junta de Govern Local, i respecte a les matèries que s'indiquen, les següents atribucions:

 • GESTIÓ DE PERSONAL:
  • L'aprovació  de l'Oferta  d'Ocupació  Pública, segons el Pressupost i Plantilla de Personal aprovats pel Ple.
  • L'aprovació de les Bases que han de regir les Convocatòries de proves de selecció de personal i de concursos per a la provisió de Llocs de treball.
  • La declaració de situació administratives, així com  la jubilació del personal.
  • El reconeixement de triennis i serveis previs.
 • CONTRACTACIÓ I BÉNS:
  • Les competències com a òrgan de contractació respecte dels contractes d'obres, de subministrament, de serveis, de gestió de serveis públics, els contractes administratius especials, i els contractes privats quan el seu import no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas la quantia de sis milions d'euros, inclosos els de caràcter pluriennal quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l'import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada. Queden excepcionats de la present delegació els contractes menors.
  • L'adjudicació de concessions sobre béns i l'adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el seu valor no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni l'import de tres milions d'euros, així com l'alienació del patrimoni, quan el seu valor no superi el percentatge ni la quantia indicats.
  • Autoritzacions d'ús  de l'Auditori  del "Llar  del Pensionista"  i Teatre Auditori.
 • URBANISMO I OBRES:
  • L'aprovació dels instruments de gestió urbanística.
  • L'aprovació dels projectes d'urbanització.
  • L'aprovació dels estudis de detall.
  • L'aprovació de projectes d'obres i serveis, quan sigui competent per a la seva contractació o concessió.
  • L'atorgament  de llicències d'obres  majors, així com  llicències de parcel·lació i segregació.
 • POLICIA ADMINISTRATIVA:
  • L'atorgament dels instruments d'autorització administrativa d'establiments fabrils, industrials o comercials, així com l'emissió dels informes Municipals que procedeixin sobre aquest tema.
 • HISENDA:
  • L'establiment de preus públics per actuacions en Auditori del "*Llar del Pensionista" i Teatre Auditori.
 • SUBVENCIONS:
  • L'aprovació de la convocatòria de premis, concursos, beques, ajudes i subvencions de competència d'Alcaldia.
  • La concessió de premis, concursos, beques, ajudes i subvencions de competència d'Alcaldia.
  • L'aprovació del compte justificatiu de les ajudes i subvencions de competència d'Alcaldia.

Els Tinents d'Alcalde substitueixen, per l'ordre del seu nomenament i en els casos de vacant, absència o malaltia, a l'Alcalde, sent lliurement designats i remoguts per aquest d'entre els membres de la Junta de Govern Local i, on aquesta no existisca, d'entre els Regidors.

L'Alcalde pot delegar l'exercici de determinades atribucions en els membres de la Junta de Govern Local i, on aquesta no existisca, en els Tinents d'Alcalde, sense perjudici de les delegacions especials que, per a comeses específiques, puga realitzar en favor de qualssevol Regidors, encara que no pertangueren a aquella.

La Junta de Govern Local  celebrarà sessió ordinària, el segon i quart dijous de cada mes, a les 09,00 hores.

Resolució 20/06/2023

 • C.I. d'Hisenda, Contractació, Personal, Patrimoni,  Organització, Transparència i Informàtica. Celebrarà sessions ordinàries el dijous de la setmana anterior a la de celebració del Ple ordinari, a les 10,00 hores.
 • C.I. d'Urbanisme, Aigua, Serveis  Tècnics,  Escena  Urbana,  Comerç, Turisme, Indústria Agricultura, Pesca i Cementiri. Celebrarà sessions ordinàries el dijous de la setmana anterior a la de celebració del Ple ordinari, a les 11,30 hores.
 • C.I. de Cultura, Joventut, Educació, Esports, Transport,  Festes  i Patrimoni Històric. Celebrarà sessions ordinàries el dimarts de la setmana anterior a la de celebració del Ple ordinari, a les 10,00 hores.
 • C.I. de Benestar Social, Sanitat, Igualtat,  Seguretat  Ciutadana,  Trànsit, Medi Ambient, i Participació Ciutadana. Celebrarà sessions ordinàries el dimarts de la setmana anterior a la de celebració del Ple ordinari, a les 11,30 hores.
 • COMISSIÓ INFORMATIVA DE CULTURA
  • Mariana Elisa Mingot Cervera (Presidenta titular)
  • Carlos Soler López
  • Rosa María Llorca Pérez
  • Pedro Antonio Lloret Ruiz
  • Jaime Santamaría Baldó
  • Isabel Perona Alitte
  • Mª José Tudela Samaniego
  • Vicente José Sebastiá López
  • Marta Ronda Marcet
  • David Moreno Nargane
  • Pedro Alemany Pérez
 • COMISSIÓ INFORMATIVA DE BENESTAR SOCIAL
  • Maite Sánchez Vaello (Presidenta titular)
  • Francisco Pérez Buigues
  • Jaime Santamaría Baldó
  • Ana Mª Alcazar Cabanillas
  • Carlos Soler López
  • Isabel Perona Alitte
  • Mª José Tudela Samaniego
  • Vicente José Sebastiá López
  • Marta Ronda Marcet
  • David Moreno Narganes
  • Pedro Alemany Pérez
 • COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA
  • Francisco Pérez Buigues (Presidente titular)
  • Pedro Ramis Soriano
  • Ana Mª Alcázar Cabanillas
  • Rosa María Llorca Pérez
  • Carlos Soler López
  • Andrés Verdú Reos
  • Francisco Carreres Llorente
  • Mª lgnacia Valenciano Mayor
  • Mª Isabel Martínez Ventura.
  • David Moreno Narganes
  • Pedro Alemany Pére
 • COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES
  • Francisco Pérez Buigues (Presidente titular)
  • Pedro Ramis Soriano
  •  Ana Mª Alcázar Cabanillas
  •  Rosa María Llorca Pérez
  •  Carlos Soler López
  •  Andrés Verdú Reos
  •  Francisco Carreres Llorente
  •  Mª lgnacia Valenciano Mayor
  •  Mª Isabel Martínez Ventura.
  •  David Moreno Narganes
  •  Pedro Alemany Pérez
 • COMISSIÓ D'URBANISME
  • Pedro Ramis Soriano (Presidente titular)
  •  Rosa Mª Llorca Pérez
  •  Ana Mª Alcázar Cabanillas
  •  Pedro Antonio Lloret Ruiz
  •  Mariana Elisa Mingot Cervera
  •  Andrés Verdú Reos
  •  Francisco Carreres Llorente
  •  Mª lgnacia Valenciano Mayor
  •  Mª Isabel Martínez Ventura.
  •  David Moreno Narganes
  •  Pedro Alemany Pérez

En tots els casos, la composició de les Comissions Informatives serà la següent, inclòs el president:

 • Cinc representants del Grup Municipal PP
 • Tres representants del Grup Municipal PSOE.
 • Un representant del Grup Municipal Compromís.
 • Un representant del Grup Municipal VOX.
 • Un representant del Grup Municipal Gent per La Vila.

President: Alcalde-President Vocals:

 • Portaveu del Grup Municipal
 • Portaveu del Grup Municipal
 • Portaveu del Grup Municipal Compromís
 • Portaveu del Grup Municipal VOX
 • Portaveu del Grup Municipal Gent per La Vila- Ciutadans

La Junta de Portaveus celebrarà sessió ordinària el dijous  de la setmana anterior a la de celebració del Ple ordinari, a les 13 hores.