Retribucions

Nom i càrrec
Retribució
Alcalde
Marcos Enrique Zaragoza Mayor
4544,21 € bruts/mes en 14 pagues
Regidors amb dedicació exclusiva
Pedro Ramis Soriano
Rosa María Llorca Pérez
Francisco Pérez Buíges
Ana María Alcazar Cabanillas
4142,86 € bruts /mes en 14 pagues
Mariana Elisa Mingot Cervera
Pedro Antonio Lloret Ruiz
Jaime Santamaría Baldó
3571,43 € bruts /mes en 14 pagues
Regidors amb dedicació parcial
Maite Sánchez Vaello
Carlos Soler López
3000 € bruts/mes en 14 pagues
Regidors de l'oposició
PSOE: Andrés Verdú Reos
Compromís: Marta Ronda Marced
Vox: David Moreno Narganes
1902,77 € bruts/mes en 14 pagues

Estes percepcions es distribuiran en 14 pagues mensuals, sent dos d’elles extraordinàries a percebre en els mesos de juny i desembre. Tals retribucions seran actualitzades conforme al que establixen anualment les lleis de Pressupostos Generals de l’Estat per al personal al servici de l’Administració Local.

A les retribucions generades se’ls practicaran els descomptes corresponents en concepte de retenció ja compta d’IRPF i Seguretat Social o Mutualitat de Funcionaris, segons corresponga.

Els regidors/es no integrants de l’Equip de Govern i sense cap mena de dedicació percebran 850 € per assistència al Ple ordinari, 50 € per assistència a plens extraordinaris, 50 € per assistència a Junta de Portaveus i 50 € per assistència a comissions informatives.

 

Com a excepció i a la vista de l’especial situació de Sr. Pedro Alemany Pérez, Portaveu del Grup Municipal Gent per la Vila i el fet de resultar beneficiari d’una pensió de jubilació incompatible amb una dedicació parcial, s’estableix que percebrà 1000€ per assistència al ple ordinari, 100€ per assistència a ple extraordinari, 100€ per assistència a Junta de Portaveus i 100€ per assistència a Comissions Informatives.

 

Assignació de grups polític

Cada grup polític percebrà una quantitat mensual de dos-cents (300) euros al mes, més noranta (100) euros per regidor/a integrant d’aquest, en concepte de dotació econòmica.